Wydziałowa Rada Doktorantów

Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej

Aktualności


(27.06.2017)

Stypendium doktoranckie w projekcie PoCoDi

Laboratorium LPT poszukuje w ramach projektu PoCoDi kandydata na doktoranta. ubiących pracę w multidyscyplinarnym zespole zajmującym się pracą na pograniczu chemii, mikrobiologii i biologii eksperymentalnej. Główne zadania badawcze to synteza polimerowych czynników przeciwbakteryjnych, badania ich interakcji z modelowymi membranami komórkowymi, fizykochemiczna charakterystyka oddziaływań polimer – błona komórkowa oraz badania mikrobiologiczne. Oferowane stypendium to stypendium podstawowe w ramach studiów doktoranckich (zakładka Stypendia) + 2000 zł stypendium z grantu. Więcej informacji o wymaganiach wobec kandydatów oraz niezbędnych dokumentach znajduje się na stronie internetowej LPT. Dokumenty należy składać do 15 sierpnia 2017 r.


(27.06.2017)

Stypendia doktoranckie NCN dla chemików na WUM

Katedra i Zakład Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oferuje stypendium w ramach studiów doktoranckich w projekcie NCN OPUS. Praca obejmuje poszukiwanie inhibitorów interakcji białek. Wysokość stypendium wynosi 3000 zł/m-c na okres 36 miesięcy. Więcej informacji o wymaganiach wobec kandydatów i niezbędnych dokumentach znajduję się w załączniku. Termin nadsyłania zgłoszeń: 23 lipiec 2017 r.


(14.06.2017)

Artykuły naukowe na rekrutację

W poniższym pliku znajduje się pula angielskojęzycznych artykułów naukowych z czasopism chemicznych dla kandydatów na studia doktoranckie w rekrutacji czerwcowej.


(31.05.2017)

Oferta doktoratu w projekcie NCN

W ramach realizacji projektu badawczego NCN OPUS przeprowadzany jest nabór na stanowsko doktoranta na Wydziale Chemicznym PW. Miesięczne stypendium wynosi 3000 zł. Rekrutacja trwa do 14 czerwca 2017 r. Dokładne informacje na temat konkursu znajdują się w załączniku.


(8.03.2017)

ChemSession'17

Seminaria ChemSession organizowane są corocznie przez Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Tegoroczne spotkanie jest już czternastym, odbędzie się 9 czerwca 2017 r. w Instytucie Chemii Fizycznej PAN. Głównym celem seminarium jest prezentacja osiągnięć naukowych doktorantów i młodych pracowników nauki z dziedziny chemii oraz integracja warszawskiego środowiska chemicznego. Więcej informacji w załączniku.


(8.03.2017)

Konferencja „Nauka młodych - osiągnięcia i perspektywy”

Serdecznie zapraszamy do udziału w XVI Konferencji Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych - osiągnięcia i perspektywy”, która odbędzie się w dniach 11-12 września 2017 r. na uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Więcej informacji na stronie internetowej Uniwersytetu.


(7.02.2017)

Konferencje dla Młodych Naukowców

Serdecznie zapraszamy szystkich doktorantów do udziału w cyklu Konferencji dla Młodych Naukowców. Wszystkie konferencje odbędą się w kwietniu 2017. Więcej informacji w poniższych linkach:

  1. Dokonania Naukowe Doktorantów (V edycja - Gdańsk, Warszawa, Kraków)
  2. Nanotechnologia - Spojrzenie Młodych Naukowców (Kraków)
  3. Nowoczesne Materiały w Mechanice i Budownictwie - Spojrzenie Młodych Naukowców (Kraków)

(30.01.2017)

Spotkanie z przemysłem 2017

W dniu 9 marca 2017 r. na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej organizowane będę „Spotkania z Przemysłem”, czyli spotkanie Przedstawicieli firm z branży chemicznej z przedstawicielami Wydziału Chemicznego (Pracownikami, Doktorantami i Studentami). W związku z tym serdecznie zaproszamy wszystkich doktorantów do udziału w tym wydarzeniu. Wszystkich chętnych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dla Studentów Wydziału Chemicznego PW dostępnego na stronie Spotkań z Przemysłem.


(27.01.2017)

Konferencja naukowa „Tygiel 2017”

Zapraszamy do udziału w Konferencji naukowej „Tygiel 2017” które odbędzie się 18-19 marca 2017 r. w Lublinie. IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Tygiel 2017” to wydarzenie naukowe, którego celem jest stworzenie interdyscyplinarnego panelu dyskusyjnego. W jego skład wejdą pracownicy naukowi, doktoranci i studenci z całego kraju. Mamy nadzieję, że stanie się ona inspiracją do podjęcia nowych wyzwań badawczych, poszerzenia horyzontów naukowych, nawiązania współpracy oraz podniesienia poziomu innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań.

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość wysłuchania wykładów zaproszonych gości i innych uczestników wydarzenia, a ponadto wygłoszenia własnego wystąpienia ustnego, prezentacji posteru naukowego oraz wydania rozdziału w monografii naukowej.

Podczas konferencji istnieje możliwość prezentacji prac z następujących obszarów wiedzy:

Aby uzyskać status uczestnika należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej. Rejestracja trwa do 14 lutego 2017 roku.

Szczegóły dotyczące wydarzenia dostępne są na stronie internetowej konferencji.


(27.01.2017)

Wspólny polsko-ukraiński konkurs na wymianę osobową na lata 2017-2018

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy zapraszają do podjęcia współpracy w ramach programu polsko-ukraińskiego. Program obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między konkretnymi polskimi i ukraińskimi zespołami badawczymi. Jest on wspierany finansowo przez obie Strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej z nich. Uwaga: W Polsce projekty finansowane są ze środków przekazanych jednostkom na finansowanie działalności statutowej (lub innych środków własnych jednostki), z uwzględnieniem międzynarodowej współpracy naukowej, wynikającej z umów międzynarodowych, bądź z ich innych środków własnych (zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki – DZ. U. NR 96, POZ. 615), MNISW nie przekazuje bezpośrednio dodatkowych środków na realizację projektów w ramach programu. Obszarami priorytetowymi w ramach współpracy polsko - ukraińskiej są:

W ramach programu wykonawczego środki, przyznawane przez obie strony na poszczególne projekty badawcze, przeznaczone są na finansowanie wymiany osobowej (podróży i krótkich pobytów). Współpraca uzgodniona między zespołami badawczymi może być finansowana przez strony w okresie do dwóch lat. Udział w projekcie młodych badaczy, studentów, doktorantów i osób, które niedawno uzyskały tytuł doktora, będzie działał na korzyść aplikujących. Strona polska pokrywa koszty pobytów oraz koszty podróży naukowców polskich w Ukrainie. Strona ukraińska pokrywa koszty pobytów oraz koszty podróży naukowców ukraińskich w Polsce. Strona przyjmująca pokrywa koszty organizacji wspólnych konferencji oraz innych spotkań.

Zgłoszenia na lata 2017 - 2018 należy przesłać na załączonym formularzu (w 2 egz.). Termin nadsyłania aplikacji: 23 stycznia - 24 kwietnia 2017 r. Polscy koordynatorzy projektów przesyłają wypełnione i podpisane wnioski na adres: Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, z dopiskiem: KONKURS POLSKO-UKRAIŃSKI 2017-2018. Rozpatrywane są tylko projekty złożone równolegle w Polsce I w Ukrainie. Projekty niespełniające tych reguł nie są przedstawiane do rozpatrzenia podczas posiedzenia Wspólnej Komisji Dwustronnej.


(27.01.2017)

Studencka Konferencja Naukowa

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w 41. Studenckiej Konferencji Naukowej, która odbędzie się na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej w dniu 1 czerwca 2017 r. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów oraz doktorantów do aktywnego uczestnictwa w konferencji. Szczególy w ulotce informacyjnej.


(27.01.2017)

Ogłoszenia o pracę

Wraz z otrzymaniem dużego grantu firma Nanothea poszukuje pracowników do pracy w laboratorium. Poszukiwani są: dobry chemik organik, chemik analityk, specjalista ds. badań in vitro oraz technik. Szczegóły ogłoszeń znajdują się na stronie internetowej firmy Nanothea.


(6.12.2016)

Akcja Stypendialna Grupy ERGIS

Grupa ERGIS, środkowoeuropejski lider w produkcji opakowań przemysłowych, folii do pakowania żywności i farmaceutyków oraz folii hydroizolacyjnych z PVC, rozpoczyna akcję stypendialną na rok 2017. Akcja skierowana jest do m. in. studentów i absolwentów studiów doktoranckich z wymienionych dziedzin: chemia, technologia chemiczna, nanotechnologia, materiały współczesnych technologii, inżynieria materiałowa, inżynieria chemiczna i procesowa, biotechnologia (biopolimery), których prace są w tematyce związanej z tworzywami sztucznymi. Termin składania aplikacji to 31.01.2017 r. Więcej informacji w załączniku.


(19.10.2016)

Skrzynki e-mailowe

Informujemy, że doktoranci PW mają dyspozycji jednolite skrzynki e-mailowe o adresie numeralbumu@pw.edu.pl. Skrzynka jest dostępna poprzez stronę internetową. Sposób tworzenia hasła startowego opisano na stronie internetowej. W przypadku potrzeby uzyskania pomocy w dostępie do skrzynki e-mail, prosimy o kontakt z Działem ServiceDesk (e-mail: 5999@pw.edu.pl). Informujemy, że na ww. adresy e-mailowe będą od bieżącego roku akademickiego wysyłane informacje dotyczące wszystkich doktorantów PW, podobnie jak ma to miejsce w przypadku studentów.


(19.10.2016)

Ankieta „Studia doktoranckie - stan faktyczny”

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu „Studia doktoranckie w Politechnice - stan faktyczny” w formie ankiety internetowej.


(19.10.2016)

Stypendium Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation

Do 30 kwietnia 2017 r. można składać wnioski w ramach konkursu Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation. Konkurs adresowany jest do osób, które posiadają dyplom inżyniera z uczelni wyższej w Polsce i studiują na polskiej uczelni, lub w instytucie naukowym w celu uzyskania tytułu doktora. Przyznane zostaną dwa stypendia w wysokości 4 000 dolarów kanadyjskich (ok. 11 000 zł). Więcej informacji na stronie internetowej.


Wykonawca: 
© 2017 Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej