Wydziałowa Rada Doktorantów

Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej

Rekrutacja na studia doktoranckie


Zasady rekrutacji

 1. Nabór na I rok Studiów Doktoranckich przeprowadza się dwa razy w roku – w trakcie czerwcowej i wrześniowej sesji egzaminacyjnej. Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie są podawane do wiadomości publicznej poprzez publikację na stronie internetowej studiów doktoranckich PW oraz na stronie internetowej wydziału nie później niż na pięć miesięcy przed rozpoczęciem roku akademickiego, w którym rozpoczynają się studia.
 2. Dopuszczalna jest rekrutacja uzupełniająca, rozpoczynająca studia doktoranckie od semestru letniego.
 3. Kandydat jest zobowiązany odbyć rozmowę kwalifikacyjną, w której uczestniczy przyszły opiekun naukowy i członkowie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich, powoływanej przez dziekana. Przebieg rozmowy jest oceniany w skali punktowej.
 4. Na końcowy rezultat rekrutacji składa się wynik rozmowy kwalifikacyjnej (10%), średnia ze studiów I i II stopnia (20% w tym 70% średniej z I stopnia studiów, 30% średniej z II stopnia studiów) oraz wynik testu kwalifikacyjnego (70%), który obejmuje podstawowe dyscypliny naukowe realizowane na Wydziale Chemicznym PW.
 5. Szczegółowe zasady przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej i testu ogłasza Dziekan w porozumieniu z Kierownikiem Studium Doktoranckiego, nie później niż dwa miesiące przed terminem rekrutacji.
 6. Istnieje możliwość przyjęcia na Studia Doktoranckie poza podstawowym naborem, o ile uzasadnione jest to założeniami projektu, z którego ma być finansowany doktorant. W takim przypadku rekrutacja opiera się na rozmowie kwalifikacyjnej, która może być uzupełniona dodatkowymi wymaganiami przedstawionymi przez kierownika projektu.
 7. Decyzję o przyjęciu na studia doktoranckie podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. studiów doktoranckich.
 8. Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do rektora, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie. Decyzja rektora jest ostateczna.

Zasady przyznawania stypendium doktoranckiego

 1. Stypendium doktoranckie na I roku studiów.
  1. Stypendium doktoranckie na I roku studiów doktoranckich przyznawane jest raz w roku, od 1 października na okres 12 miesięcy, na podstawie wyników rekrutacji w oparciu o listę rankingową w drodze przeprowadzonego konkursu.
  2. Lista rankingowa tworzona jest w oparciu o wynik punktowy z testu kwalifikacyjnego (waga 70%), średniej ze studiów I i II stopnia (waga 20%, z czego 70% - studia I stopnia, 30% - studia II stopnia) oraz wyniku rozmowy kwalifikacyjnej (waga 10%).
  3. Dziekan na 30 dni przed terminem testu kwalifikacyjnego ogłasza liczbę stypendiów, jaką może przyznać nowoprzyjętym doktorantom w najbliższym roku akademickim. Decyzją dziekana liczba stypendiów może ulec zwiększeniu.
  4. Dziekan może każdorazowo ustalić minimum punktowe z testu (nie mniej niż 50 % całkowitej ilości punktów), będące warunkiem koniecznym przyznania stypendium.
  5. Promotor na pierwszym roku studiów doktoranckich zapewnia dodatek do stypendium doktoranckiego w wysokości 20% minimalnej kwoty stypendium ustalanej rozporządzeniem rektora.
 2. Stypendium doktoranckie na kolejnych latach studiów.
  1. Stypendium doktoranckie na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich przyznawane jest na wniosek doktoranta w drodze konkursu na podstawie osiągnięć naukowych i dydaktycznych zawartych w sprawozdaniu za mijający rok akademicki, niezależnie od wyniku testu kwalifikacyjnego.
 3. Doktoranci, którym nie zostało przyznane stypendium doktoranckie mogą ubiegać się o inne formy finansowania osobowego ze środków statutowych, projektowych i innych będących w dyspozycji promotora lub kierownika jednostki, w której jest realizowana praca doktorska
 4. Sprawy nieobjęte tym regulaminem, pozostają w kompetencji Wydziałowej Komisji Doktoranckiej, powoływanej przez rektora.

Szczegółowe zasady rekrutacji w roku akademickim 2018/2019

 1. Kandydatem na studia doktoranckie może być każdy absolwent uczelni akademickiej, posiadający tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera lub inny równorzędny nadany w Polsce lub innym kraju, lub jest beneficjentem programu "Diamentowy Grant".
 2. Limit przyjęć na studiach doktoranckich na Wydziale Chemicznym PW ustala Rektor na wniosek Dziekana.
 3. Studia doktoranckie rozpoczynają się z początkiem roku akademickiego. Rekrutacja odbywa się dwa razy w roku, w trakcie czerwcowej i wrześniowej sesji egzaminacyjnej.
 4. Możliwa jest rekrutacja poza wyznaczonymi terminami, bez możliwości ubiegania się o stypendium doktoranckie na I roku, o ile uzasadnione jest to założeniami projektu, z którego ma być finansowany doktorant. W takim przypadku rekrutacja opiera się na rozmowie kwalifikacyjnej, która może być uzupełniona dodatkowymi wymaganiami przedstawionymi przez kierownika projektu.
 5. Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia doktoranckie na Wydziale Chemicznym PW jest złożenie kompletu dokumentów oraz odbycie rozmowy kwalifikacyjnej przed komisją złożoną z członków Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów Doktoranckich oraz przyszłego promotora.
 6. Przewodniczącym Komisji jest kierownik studiów doktoranckich. W skład Komisji wchodzi ponadto 6 pracowników posiadających tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego oraz przedstawiciel doktorantów, desygnowany przez wydziałowy organ samorządu doktorantów.
 7. Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w trakcie czerwcowej lub wrześniowej sesji egzaminacyjnej, przed testem kwalifikacyjnym. Celem rozmowy jest sprawdzenie predyspozycji kandydata do wykonywania pracy doktorskiej na Wydziale Chemicznym PW.
 8. Na miesiąc przed rozmowami kwalifikacyjnymi Dziekan może podać do wiadomości publicznej maksymalną liczbę możliwych do uzyskania stypendiów doktoranckich.
 9. Najpóźniej na 7 dni przed terminem rozmowy kwalifikacyjnej w sekretariacie studiów doktoranckich dostępna będzie pula angielskojęzycznych artykułów naukowych z czasopism chemicznych, z których każdy kandydat wybiera po jednym artykule.
 10. Na rozmowę kwalifikacyjną kandydat przygotowuje prezentację multimedialną podsumowującą najważniejsze cele i tezy wybranego przez siebie artykułu (maksymalnie pięciominutową). W sali zapewniony będzie rzutnik multimedialny.
 11. Po prezentacji, która rozpoczyna rozmowę kwalifikacyjną, członkowie komisji zadają pytania dotyczące zarówno samej prezentacji, jak i dotychczasowego przebiegu kariery naukowej kandydata, jego osiągnięć i planów badawczych.
 12. Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych komisja podejmuje decyzję o przyjęciu/nieprzyjęciu kandydata na studia doktoranckie oraz ocenia przebieg rozmowy kwalifikacyjnej w skali punktowej.
 13. Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie prowadzone przez Wydział będą podane do wiadomości publicznej w formie informacji umieszczonych na stronie internetowej Wydziału.
 14. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne

W zakładce Pliki do pobrania znajdują się przykładowe pytania oraz testy kwalifikacyjne z lat ubiegłych.

Wymagane dokumenty

Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 i odbycia rozmowy kwalifikacyjnej jest złożenie w terminie do dnia 8 czerwca lub 3 września 2018 r. w Sekretariacie SD wymienionych poniżej dokumentów:

 1. Podanie adresowane do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej o przyjęcie na studia doktoranckie. Powinno w nim być podane nazwisko proponowanego przyszłego promotora, a także informacja umożliwiająca szybki kontakt z kandydatem (e-mail i telefon)
 2. Życiorys
 3. Pisemna zgoda przyszłego promotora (opiekuna naukowego) pracy z określeniem tematyki pracy doktorskiej (dziedzina i dyscyplina)
 4. Pisemna zgoda Kierownika Katedry/Zakładu na wykonywanie pracy doktorskiej w danym miejscu
 5. Kopia dowodu osobistego (do poświadczenia w Sekretariacie SD)
 6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata na studia i inne formy kształcenia (do pobrania w Sekretariacie SD)

Następujące dokumenty należy złożyć w Sekretariacie SD w terminie do dnia 21 września 2018 r.:

 1. Odpis dyplomu magisterskiego lub zaświadczenie o obronie z Działu Ewidencji Studentów o ile studia odbywały się w PW (Gmach Główny PW, pokój 114)
 2. Opłata za legitymację doktorancką (indywidualne konto do wpłaty widoczne po zalogowaniu w USOSWeb)
 3. Zaświadczenie lekarskie (skierowania na badania do pobrania u. p. Agnieszki Wiśniewskiej, po dostarczeniu informacji o ekspozycji na szkodliwe czynniki)
 4. Wypełniona karta informacyjna – REJESTRACJA ELEKTRONICZNA (https://rekrutacja.pw.edu.pl)
 5. Kwestionariusz osobowy – REJESTRACJA ELEKTRONICZNA (https://rekrutacja.pw.edu.pl)
 6. 1 zdjęcie na płycie CD (plik: JPG; maks. 150 kilobajtów; 2 cm x2,5 cm (300x375 pikseli); 300 DPI.
 7. 4 aktualne fotografie (wym. 3,5 cm x 4,5 cm)

Informacje dotyczące opłaty za legitymację doktorancką znajdują się w zakładce Legitymacje.

Ważne daty

Rekrutacja czerwcowa

Termin zgłoszeń: 8 czerwca 2018 r.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych: 15 - 21 czerwca 2018 r.

Termin testu kwalifikacyjnego: 22 czerwca 2018 r. godz. 10.00, Audytorium Czochralskiego (Gmach Technologii Chemicznej, ul. Koszykowa 75)

Rekrutacja wrześniowa

Termin zgłoszeń: 3 Września 2018 r.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych: 10 - 14 Września 2018 r.

Termin testu kwalifikacyjnego: 17 Września 2018 r. godz. 10.00, Audytorium Czochralskiego (Gmach Technologii Chemicznej, ul. Koszykowa 75)

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Kierownik Studiów Doktoranckich, dr hab. inż. Aldona Zalewska (patrz zakładka Kierownik SD) oraz Ewa Szczygieł z Sekretariatu Studium Doktoranckiego (patrz zakładka Sekretariat SD).

 • Wykonawca: 
 • © 2018 Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej