Wydziałowa Rada Doktorantów

Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej

Stypendia


Stypendia uczelnianie

Stypendium doktoranckie - dla I roku rozdzielane wg rankingu po teście kwalifikacyjnym, wysokość ustala dziekan, w roku akademickim 2016/2017 jest jednakowe na wszystkich latach i wynosi 1470 zł, przyznawane jest na okres 12 miesięcy. Stypendium można otrzymywać przez 4 lata. Okres wypłacania stypendium może być przedłużony tylko i wyłącznie w przypadku kobiet, które urodziły dziecko o okres trwania urlopu macierzyńskiego.

Zwiększenie stypendium z dotacji projakościowej - w wysokości minimalnie 800 zł (w roku akademickim 2016/2017 wynosi 833 zł) przez 12 miesięcy, dla 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach  - w tym również dla doktorantów będących na przedłużeniu.

Stypendium naukowe dla najlepszych doktorantów - w wysokości 500 zł z funduszu pomocy materialnej. W roku akademickim 2016/2017 przyznano 27 stypendiów naukowych na naszym wydziale. Dostępne dla wszystkich doktorantów (włącznie z doktorantami będącymi na przedłużeniu).

Stypendium socjalne, zapomoga i stypendium specjalne - dostępne z funduszu pomocy materialnej.

W przypadku zainteresowanych stypendium socjalnym, specjalnym lub zapomogą, wszystkie niezbędne informacje oraz wzory wniosków do pobrania znajdują się na stronie Biura Spraw Studenckich. Dodatkowo w zakładce Pliki do pobrania znajdują się regulaminy i wzory wniosków dotyczące wyżej wymienionych stypendiów.

Wszystkie wyżej wymienione stypendia przyznawane są w październiku, ich wypłata odbywa się zwykle z jedno lub dwu - miesięcznym opóźnieniem, lecz ze zwrotem od października. Wyjątek stanowi stypendium socjalne, specjalne oraz zapomoga, o które można się ubiegać w dowolnym momencie roku akademickiego (w przypadku stypendium socjalnego, jeżeli wniosek zostanie złożony np. w styczniu, to finansowanie zostanie przyznane od lutego, ale nie dłużej niż do lipca). W przypadku zmiany sytuacji materialnej doktoranta w trakcie pobierania stypendium socjalnego (uzyskanie lub utrata dochodu, zmiana liczby członków rodziny itp.) zmianie ulega wysokość przyznawanego stypendium, począwszy od miesiąca następującego po złożeniu dokumentów potwierdzajacych zmianę sytuacji materialnej. W momencie, gdy dochód na członka rodziny doktoranta przekroczy wartość 1043,90 zł, doktorant traci prawo do uzyskiwania stypendium. Obowiązkiem doktoranta jest zgłoszenie w ciągu miesiąca faktu uzyskania dochodu przez członka rodziny. W przypadku stypendium specjalnego, jeżeli dokument stwierdzający niepełnosprawność wystawiony jest na czas określony, stypendium przyznaje się do miesiąca, w którym upływa termin ważności dokumentu, włącznie. Należy pamiętać, że niezłożenie wniosku o stypendium projakościowe, naukowe lub dziekańskie w wyznaczonym terminie uniemożliwia przyznanie tych stypendiów w danym roku akademickim.


Stypendia zewnętrzne

Stypendium Start Fundacji Nauki Polskiej - roczne stypendium o łącznej wysokości 28 000 zł.

Stypendium Ministra - roczne stypendium o łącznej wysokości do 25 000 zł.

Z pewnością nie są to wszystkie stypendia zewnętrzne, które można uzyskać. Więcej informacji na temat wymienionych stypendiów można znaleźć na stronach internetowych, których adresy są podane w zakładce Przydatne linki.

  • Wykonawca: 
  • © 2018 Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej