Wydziałowa Rada Doktorantów

Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej

Ubezpieczenia


Ubezpieczenie NNW

Doktoranci Politechniki Warszawskiej mają możliwość ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Składka na ubezpieczenie NNW wynosi 35 zł, a suma ubezpieczenia 45 300 zł w roku akademickim 2016/2017. Okres ubezpieczenia obejmuje rok akademicki (od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r.). Ubezpieczenie jest dobrowolne i nieobowiązkowe. Doktoranci Wydziału Chemicznego pobierający stypendium doktoranckie są ubezpieczani automatycznie poprzez potrącenie 35 zł z pierwszego stypendium doktoranckiego w danym roku akademickim. W przypadku osób, które nie chcą być ubezpieczone przez uczelnię, należy złożyć odpowiednie oświadczenie dostępne w Sekretariacie Studium Doktoranckiego. Doktoranci, którzy nie otrzymują stypendium doktoranckiego i doktoranci I roku przyjęci od semestru letniego mogą się ubezpieczyć samodzielnie dokonując opłaty:

  1. Przelewem na numer rachunku: 71 1240 1053 5111 8100 0010 0091
    Tytułem przelewu: NNW Imię i Nazwisko
    Właścicielem konta jest Politechnika Warszawska, pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa.
  2. Banku PEKAO S.A. (ul. Noakowskiego 18/20, w sąsiedztwie Gmachu Głównego PW)

Nie jest wymagane wypełnianie żadnych druków, należy tylko zachować potwierdzenie dokonanej wpłaty. Składkę należy opłacić do 30 listopada 2016 r., aby być objętym ubezpieczeniem od 1 października. W przypadku późniejszej wpłaty (dotyczy również doktorantów I roku przyjętych od semestru letniego) – okres ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia następnego po zaksięgowaniu wpłaty do końca roku akademickiego (do końca września).

Jeśli doktorant ulegnie wypadkowi lub zajdzie inna sytuacja, w wyniku której należy się mu odszkodowanie, należy zacząć od zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji medycznej. Przyjęta zasada obejmuje następujące etapy: pierwszym krokiem jest zakończenie leczenia (np. złamania), kolejnym krokiem (po zakończeniu leczenia) jest zgłoszenie szkody. Zgłoszenia szkody dokonuje się w Kwesturze u p. Lucyny Bieranowskiej pok. 325, Gmach Biurowy przy ul. Noakowskiego 18/20 - wypełniając odpowiedni formularz.

Dokument zawierający dokładne dane dotyczące warunków ubezpieczenia znajduje się w zakładce Pliki do pobrania.

Ubezpieczenie w NFZ powyżej 26 roku życia

Na Politechnice Warszawskiej istnieje możliwość ubezpieczenia zdrowotnego doktorantów, którzy ukończyli 26 rok życia i nie są ubezpieczeni przez inną firmę. W tym celu niezbędne jest wypełnienie dwóch druków:

  1. druku ZZA (zgłoszenie)
  2. oświadczenia dostępnego w Sekretariacie Studium Doktoranckiego
  • Wykonawca: 
  • © 2018 Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej